نکته های رمضانی 19

 

بعضی اعمال مانند حج یک بار در همه ی عمر به انسان واجب می شود، ولی روزه سالی یک بار واجب شده است. 

در مورد اعمالی همچون حج، با همان یک بار فواید و بهره ای نصیب انسان می شود که انسان برای یک عمر می تواند از آن استفاده کند و در مورد اعمالی همچون روزه، حال و هوای معنوی که در این یک ماه حاصل انسان می شود، می تواند برای یک سال دوام داشته باشد.

البته این به معنی فضیلت اعمال نسبت به یکدیگر نیست که مثلاً عملی که یک بار در طول عمر واجب شده افضل از بقیه باشد، بلکه این تدبیری است که خدای متعال فرموده و تقدیری است که در اعمال قرار داده است.