نکته های قرآنی 18

اگر بنا بوده باشد که این نگهداری دوام داشته باشد، پس به این ترتیب این تذکر باید دائمی بوده باشد و این در واقع همان تعبیر و تعریف صادق آل محمّد علیهم السلام است از تقوا، که فرمودند: 

" تقوا، ذکر بلانسیان است."

آمده اند گفته اند: نه، تقوا به معنی پرهیز است؛ پس بنا به این گفته،
" اتقوا الله" یعنی از خدا پرهیز کن؟!
گفته اند: نه، یعنی از حرام های خدا پرهیز کن. می گویم: خود خدای متعال می فرماید: "اتقوا الله"؛ یعنی تقوای خدا را داشته باش، آنوقت شما می گویید تقوای حرام های خدا را داشته باش؟! یک عده گفته اند: نه، منظور از تقوا، ترسیدن است؛ باز عیناً همین طور.

این قبیل اتفاقات که درتاریخ اسلام با ترجمه کردن قرآن درقرنهای پنجم و ششم افتاده و متأسفانه تا همین امروز هم موجود است و از همانها استفاده می شود، والبته در تمام ادیان هم اتفاق افتاده، از مصادیق همان فرمایش خدای متعال در قرآن مجید است که:
"یُحرّفون الکلِمَ عن مَواضعه"
(نساء: ۴۶)
حرفها را جابه جا کرده اند.

ادامه دارد...