نکته های رمضانی 17

 

در مشهد و محضر امام زمان علیه السلام زندگی کنید.

یکی از خصوصیات این ایام، طالب ساحت مقدّس آن حضرت بودن است؛ لذا در ایام باقی مانده از ماه مبارک، جدّی تر به این مسأله التفات کنید.

حقیقتاً سعی کنید خودتان، اعمالتان و زندگی تان را برای آن حضرت قرار دهید.