نکته های قرآنی 16

"متقی" نه اینکه کار ناپسند مهمان های باطنی خودش نمی کند، نه اینکه خلاف نمی کند؛ سعی می کند که آنها را حفظ هم بکند، مراعات و رسیدگی هم بکند.

واین همان مرتبه ای است که آثار شگفت انگیز خدایی بودن و ایمان به خدای متعال از اینجا به بعد خودش را نشان می دهد:

پذیرفته شدن اعمال، از اولیاء الهی شدن، تعلیم و تربیت الهی یافتن، برون رفت از مشکلات، روزی بی حساب واینکه به جایی می رسند که اهل توکل می شوند؛ یعنی خدای متعال تولیت کار و امور آنها را به عهده می گیرد؛ در حالی که آدم هست و امورات عادی زندگی اش را اداره می کند، ولی درواقع این خدای متعال است که در او و بر او حکومت دارد، ولایت دارد و امورات او را اداره می کند.
 

"متقی" نه اینکه کار ناپسند مهمان های باطنی خودش نمی کند، نه اینکه خلاف نمی کند؛ سعی می کند که آنها را حفظ هم بکند، مراعات و رسیدگی هم بکند.

واین همان مرتبه ای است که آثار شگفت انگیز خدایی بودن و ایمان به خدای متعال از اینجا به بعد خودش را نشان می دهد:

پذیرفته شدن اعمال، از اولیاء الهی شدن، تعلیم و تربیت الهی یافتن، برون رفت از مشکلات، روزی بی حساب واینکه به جایی می رسند که اهل توکل می شوند؛ یعنی خدای متعال تولیت کار و امور آنها را به عهده می گیرد؛ در حالی که آدم هست و امورات عادی زندگی اش را اداره می کند، ولی درواقع این خدای متعال است که در او و بر او حکومت دارد، ولایت دارد و امورات او را اداره می کند.