نکته های رمضانی 15

 

"و کسی که در این ماه با رحم خویش قطع رابطه کند، خدای متعال رحمت خودش را در روز ملاقات با او قطع خواهد کرد."

" وکسی که در این ماه نماز مستجبّی بجا آورد، خدای متعال برایش دوری از آتش را واجب خواهد کرد."

"و کسی که واجبی را در این ماه بجا آورد، خدای متعال ثواب بجا آوردن هفتاد واجب را در غیر این ماه برای او منظور خواهد کرد."

"و کسی که به من در این ماه زیاد صلوات بفرستد، خدای متعال ترازوی او را سنگین خواهد کرد روزی که ترازوها سبک خواهند شد."

"و کسی که در این ماه آیه ای از قرآن را تلاوت کند، برای او مثل اجر ختم قرآن است در غیر این ماه."

 ادامه دارد...