نکته های رمضانی 14

 

سپس فرمودند:
"ای مردم! هر کسی از شما در این ماه اخلاق خودش را نیکو کند، همین عمل جواز او برای عبور از صراط است در روزی که قدم ها بر صراط می لغزد."

"و کسی که در این ماه در مورد کارگزاران و خدمتکارانش تخفیف قائل شود، خدای متعال حسابش را سبک خواهد گرفت."

"وکسی که شرّ خودش را از کسان دیگر نگاه دارد، خدای متعال در روز ملاقات با خودش او را از غصب خویش مصون خواهد داشت."

"وکسی که یتیم را در این ماه 
بخشش و اکرام کند، در روز ملاقاتش خدای متعال او را اکرام خواهد کرد."

"و کسی که در این ماه صله ی رحم به جا آورد، خدای متعال در روز ملاقات با خودش به او رحم خواهد کرد."

ادامه دارد...