نکته های قرآنی 14

وادی مقبول و مورد پسند خدای متعال در رابطه با بندگی خودش، وادی"ایمان" است.

در عالم ایمان همه یکسان نیستند و تفاوت مرتبه ها، در تفاوت "علم" آنهاست؛ به میزان علمی که به اهل ایمان داده شده آنها ترفیع مقام پیدا کرده اند:

"یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتو العلم درجات"(مجادله: 11)

پس به این ترتیب در وادی ایمان است که مقبولیت بنده ها شروع 
می شود.

ادامه دارد...