نکته های قرآنی 13

هر عمل و هر عبادتی که بتواند آسانتر و سريعتر و شدیدتر و عمیق تر خدای متعال را وجدانی عبادت کننده کند، فضیلتش بیشتر است.

و چیزهايي مخل هر عبادتی است، که در شرعیات بیان شده است؛ مانند نداشتن حضور قلب و گناه كردن ...

در هرحال افضل اعمال و افضل عبادات در مقایسه با همديگر، آن عمل و عبادتی است که زودتر و آسانتر و شدیدتر بنده را به "قربة الی الله"برساند.