نکته های رمضانی 11

حضرت می فرمایند: "بهترین کار در این ماه، اول روزه گرفتن است و بعد قرآن خواندن."

سپس می فرمایند: "بدبخت کسی است که داخل این ماه بشود و خارج شود در حالی که پاکِ پاک نشده باشد."

این جمله نشان می دهد که گرفتن روزه و خواندن قرآن، گناهان انسان را می ریزد و او را پاک می کند.