نکته های رمضانی 9

«چشم هایتان را از چیزی که نگاه کردن به آن حلال نیست، بپوشانید. و از چیزی که گوش کردن به آن جایز نیست گوش هایتان را بگیرید.»

«نسبت به یتیمان مردم مهربانی کنید تا بر یتیمان شما مهربانی کنند، و از گناهان خود و عاقبت بد و زشت اعمالتان به خدا برگردید و توبه کنید.»

و امّا" توبه"؛ ما که از اولیاءالله نیستیم که بلاهای خدا در مورد ما برای ترفیع درجات باشد، بلکه نتیجه ی اعمالمان است. برای نوع ما پیش آمده که در یک سختی و مشکلی واقع شده ایم و برای از بین بردنش هر کاری از دستمان آمده کرده ایم و بسیار دچار مشقت شده ایم؛ این سختی، تازه نتیجه ی یکی از اعمال ماست و شاید قسمتی از نتایج اعمالمان!

اعمالی که ما از صبح تا شب انجام می دهیم برای خودش دنباله و نتیجه دارد. ازبین بردن آن هم بجز برای خدای متعال و صاحب ولایت او برای کسی مقدور نیست. لذا در روایت فرموده اند: " گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است."

ادامه دارد...