نکته های رمضانی 8

پیامبر اکرم در خطبه ی شعبانیه، روزه گرفتن و آداب حضور در ماه رمضان را چنین آموزش می دهند:

به گرسنگی و تشنگی تان ، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد آور شوید، وبه فقرا و مساکینتان صدقه دهید. بزرگانتان را احترام گذارید، بر کوچک تر هایتان ترحم کنید. با ارحامتان وصلت کنید.

"احفظوا السنتکم"؛ زبان هایتان را نگه دارید. یک معنی این فرمایش این است که زبانتان را از بد گفتن نگه دارید. و معنی دیگر آن این است که زبانتان را نگه دارید و کم حرف بزنید. با توجه به این که مؤمنین ،"عن اللغو معرضون"، از کار بیهوده دوری می کنند و این که فرموده اند: "از اخلاق مؤمن ترک کردن آن چیزهایی است که کمکش نمی کند"، لذا: اگر خواستید چیزی بگویید یا کاری انجام دهید که کمکی به شما نمی کند، نگویید و نکنید.

ادامه دارد...