نکته های قرآنی 8

 

چطور باید روزه ای گرفت که با معنا بوده باشد؟

فرموده اند: روزه ی انسان وقتی روزه است که نه اینکه فقط دهانش روزه باشد از خوردن، بلکه همه ی اعضا و جوارحش اجتناب داشته باشد از چیزی که مخلّ روزه است، مخلّ این معناست.

حالا! مگر نفرموده اند: نیت رکن اول در همه ی عبادات است؛ بسیار خوب! شما همان روز اول و هر روز، اینطور نیت کنید: خدایا! روزه می گیرم با تک تک اعضای بدنم، چشمهایم هم روزه می گیرند، گوشهایم هم روزه می گیرند، دستهایم هم، پاهایم هم،
با همه ی تنم، همه ی تن من خدایا! می خواهند روزه بگیرند برای تو.

این کار را بکنید، واقعاً خواهید دید که همه ی تنتان هم این را شنیده و قصد کرده و احساس می کنید که با همه ی تنتان ، با همه ی وجودتان شما روزه گرفته اید.