نکته های رمضانی 7

حقیقت روزه امساک است. امّا امساک از چه چیزی؟ ما فقط امساک از خوردن را در نظر می گیریم؛ امّا در روزه، امساک از غیر حق مطرح است.

حکم این است که یک نیت در همان اول ماه تا آخر ماه کفایت می کند؛ ولی شما به غیر از این نیت، هر روز صبح نیت کنید از هر چیزی به غیر از حق امساک کنید.

از هر چیزی به جز حقیقت عبادت که مقام نورانی امام زمان علیه السلام و رضا و محبت ایشان است امساک کنید.