نکته های رمضانی 6

به سادگی انسان در حالت روزه در ایام ماه مبارک، خودش را محو می بیند. با یک توجه کافی است خودتان را در آن دریای گسترده در خلقتی که آدم حضورش را می یابد ولی نمی تواند وصفش کند احساس کنید.

این مسیر و تربیت، نه اطلاعات می خواهد نه تخصص،فقط صداقت و پشتکار و جسارت می خواهد؛ جسارت، یعنی این که آدم از خودش بگذرد و یکی از اهداف جدی دین همین از خود گذشتن است، قربانی کردن خود است؛ لذا "صلاة " قربان است؛ "الصلاة قربان کل تقی"1. 

نماز از تکبیر شروع می شود و
 تعبیری که برای تکبیر در سوره ی
کوثر آمده "وانحر" است. لغت "وانحر" یعنی گردن زدن؛ به این ترتیب"فصل لربک وانحر" یعنی: دست هایت را که برای تکبیر بالا 
می آوری گویا این شکلی گردنت را می زنی. هر رکعت از اینجا شروع می شود و به خاک ختم می شود؛ یعنی چه؟ یعنی آدم خاک می شود.

کافی3: 2۶۵