نکته های رمضانی 5

اینکه رمضان بهار قرآن است و همه ی معارف الهیه در قرآن است از شواهد این مطلب است که علوم و معارف الهیه در واقع طعام هستند الا طعام معنوی که روح باید میل کند تا بزرگ شود.

ماه ضیافةالله که فرموده اند به همین عنایت است؛ پس در این ماه بیش از هر ماه دیگر ممکن است طعام معنوی نصیب انسان شود، چون میزبان خود خدای متعال است. این مطلب را غنیمت بدانیم.