نکته های قرآنی 4

 

همان طوری که هیچ شباهتی بین خالق و مخلوق نیست، هیچ شباهتی هم بین کلام الهی و کلام انسانی نیست؛ لذا هیچ شباهتی هم در استفاده از کلام الهی و کلام انسانی وجود ندارد.

یکی از آن انحای استفاده را عرض کردم: این ماه ظرف زمانی است که مشحون و مملوّ از حضور آن کلام است؛ لذا فقط کافی است با نفس کشیدن از آن بهره برد.

حالا کسی که در این ماه مشغول به همین یک مورد بوده باشد؛ فکر کنید چه حال و هوایی به او دست می دهد؟! شما هم امتحانش کنید!