نکته های رمضانی 3

با توجّه به این نکته که چه دلیلی دارد سال دیگر شما و ما زنده باشیم و ماه رمضان دیگری را درک کنیم؟

و همان طور که فر موده اند: هر وقت می خواهی نماز بخوانی چنان نماز بخوان که گویا نماز خدا حافظی ات را می خوانی؛ در مورد روزه هم همین طور، حقیقتاً آخرین روزه تان را بگیرید.

حقیقتاً هر روزی که روزه تان را می گیرید، آخرین روزه تان باشد تا
به این ترتیب با همه ی وجودتان، روزه گرفته باشید و متوجّه بوده باشید. بلکه انشاءالله با همه ی وجودتان از ثمرات و بهره های این ماه مبارک استفاده کنید.