نكته های رمضانی 2

 

عمل وقتی ارزشمند است که آگاهانه انجام شود.

آگاهانه در حالی که روزه دارید آن حقیقت حاضر در ماه رمضان را با نفَستان ببلعید؛ این آن کار کارستانی است که حتی اگر در ماه رمضان هیچ کاری هم نکنید این عمل آدم را از فرش به عرش می برد؛ حضور آگاهانه در ماه رمضان.

این که ماه رمضان است، این که روزه دارید، این که الحمدلله نفَستان می آید، این چند تا را با هم توأم کنید؛ بعد وجود شما را نورانیت، امنیت، طهارت، آرامش و سکینه آنچنان پر می کند که سیر نمی شوید.

آن وقت با همه ی وجود آدم
 می فهمد که در ماه رمضان درهای بهشت باز است یعنی چه...