نکته های رمضانی 1

امام باقر علیه السّلام در مورد سوره" انّا أنزلناه" فرموده اند:

" ...انَّهَا لَغایةُ علمِنا..." 1
یعنی: همه ی علمِ الهیِ بی نهایتِ ما، به طور جامع در سوره ی انّا أنزلناه است.

عالی ترین وقت مواظبت و بهره مندی از این سوره در ماه مبارک رمضان است. 

طریق مواظبت به آن به دلالت صاحبان آن علوم و معارف،خواندن هزار بار آن در شب های ماه مبارک است تا شب بیست و سوم، و حداقل، خواندن آن در شب بیست و سوم به همان تعداد. البته لازم نیست خواندن آن در یک مجلس(متصّل به هم و بدون فاصله) باشد، ولی مهم است که در آن شب قبل از اذان صبح خواندنش تمام شود.

امام صادق علیه السّلام فرموده اند: کسی که این عمل را در شب بیست و سوم انجام دهد در مورد اهل بیت علیهم السّلام یقینش شدّت پیدا می کند. 2

 1- کنزالدّقائق ۱۴ : ۴27
      2- التهذیب     3 : 100