سفره همگانی پذیرائی الهی در ماه مبارک رمضان

سفره همگانی پذیرائی الهی در ماه مبارک رمضان 

یک وقت انسان، قرآن را مس می کند و وقتی قرآن، انسان را.
اگر انسان، قرآن را مس کند، باید طاهر باشد، ولی اگر قرآن انسان را مس کند، او را طاهر می کند.
خواندن قرآن و شنیدن آن با تمام تن و لمس کردن و به نفس گرفتن آن که در فضای ماه مبارک رمضان موجود است، هر کدام می تواند وجود انسان را با قرآن آمیخته کرده و آنرا پاک و پاکیزه کند.