دلشوره هاى قبل از وداع 1

 

دلشوره هاى قبل از وداع

عاليترين پذيرايي درضيافة الله، زيارة الله است همانطور كه زيارت هر معصومى زاير را منسوب به او مى كند، زيارة الله نيز زاير را الهى مى كند.