پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٣)


سفره ی همگانی
پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٣)

یک وقت انسان، قرآن را مسّ می کند و وقتی قرآن، انسان را.
اگر انسان، قرآن را مس کند، باید طاهر باشد،« لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه :٧٩) ولی اگر قرآن انسان را مسّ کند، او را طاهر می کند.
خواندن قرآن و شنیدن آن با تمام تن و لمس کردن و به نفس گرفتن آن که در فضای ماه مبارک رمضان موجود است هر کدام می تواند وجود انسان را با قرآن آمیخته کرده و آنرا پاک و پاکیزه کند.