عاليترين پذيرایی درضيافة الله، زيارة الله است

عاليترين پذيرايي درضيافة الله، زيارة الله است،
 همانطور كه زيارت هر معصومى زاير را منسوب به او مى كند،
زيارة الله نيز زاير را الهى مى كند.و اگر یادتان باشد عرض کردم: لحظه های سکینه ، لحظه های زیارته.