حدیثی از امام صادق علیه السلام

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند:
 
ليلة القدر في كل سنة, ويومها مثل ليلتها ؛

شب قدر در هرسال هست ، و روز آن ( در ارزشمندی) مانند شب آن می باشد ؛(تهذيب ۳۳۱:۴, إقبال ۱۹۰:۱).