بر سر سفره افطار معرفت (2)

قدر بی قدر سوره قدر

  • مرجع ضمیر "هو" - او - هنگامی که به عنوان اسم الله به کار رفته، نهایت دورِ مورد اشاره ی آن، یک نقطه است.
  • این نقطه همان نقطه ی باء بسم الله است که وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که فرمودند:
  • "أنا نقطة تحت الباء"؛( انوار نعمانیه۴۷:۱)
  • نقطه ی زیر باء  ( بسم الله ) من هستم.
  • پس: مصداق اسم الهی "هو"، و حقیقت قرآن، و حقیقت آنچه از خدای متعال شرف نزول یافته، همان وجود مبارک است؛ که او حبیب خدای متعال و حبیب رسول خدای متعال می باشد؛ لذا: او کلمه ی حسنای الهی، و حقیقتی است که همه ی انبیا و اولیا علیهم السلام خود شیفته ی او بوده و مخاطبین خود  را به ایشان دعوت کرده اند.
  • قیامت کبرای بیکران- نسبت به دنیا - قیامتِ قامت رعنای او، و جلوه گاه ولایت عظمای اوست؛ جلوه گاه معنای: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله."
  • خدای متعال از همه ی خلایق یکی را برگزیده و آن وجود مبارک محمّد مصطفی است - صلی الله علیه و آله، و آن وجود مبارک به اذن خدای متعال، از ماسوای خود یکی را برکشیده، و آن علیّ مرتضی است - صلی الله علیه و آله.