دو کلمه با خودم

اگر می دانستم که اعمال کنونی من لباس باطن امروز و جامه ی ظاهر فردای من خواهد بود ،رفتار بد نمی‌ کردم.

اگر می دانستم که آن چه را می کنم ،خدای متعال و امام زمان علیه السلام می‌بینند ،غلط می کردم که غلط بکنم !

اگر می دانستم  ،و اگر می فهمیدم ،
احکام الهی و عقلی دین و زندگی دوای درد های من ، و تنها راه سعادت و نجات منه ، آنها را سرسری نمی گرفتم