برای حضور قلب دائمی و اینکه آدم همیشه خودش را در محضر خدا ببیند؛ چه باید کرد؟

جواب آیة الله بهجت به این سوال که «برای حضور قلب دائمی و اینکه آدم همیشه خودش را در محضر خدا ببیند؛ چه باید کرد؟»