هدیه ای به مناسبت روز شادی مظلومان

 

هدیه ای به مناسبت روز شادی مظلومان؛
کلیدی که در زیر آن سقف حقیر و تاریک گم شد و طالبان هدایت و نجات سرگردان ،از مکاتب وهمی و خیالی بشری ، و یا سلوک صناعی سردرآوردند ؛ 
شیوه و روش زندگی با چراغ هدایت و در کشتی نجات الهی: 

از مسلمیات عقاید شیعه این است که حقیقت گسترده در همه ی عالم، وجود مبارک امام علیه السلام است و ما و هر چیز دیگر در ساحت مقدسه ایشان زندگی می کنیم؛ "کل شیء أحصیناه فی امام مبین"؛ (یس: ۱۲)؛ هر چیزی حضورش، وجودش، در امام مبین است.

و ما مثل کسی یا چیزی می مانیم که در اقیانوس حاضر است؛ اقیانوس وجود مبارک امام علیه السلام. درون ما و بیرون ما مشحون از حضور مبارک امام علیه السلام است. 


پس به این ترتیب اگر خواسته باشید که زندگی مقبول، باطن پر و پیمان و نورانی؛ با طهارت، با معنا و با معرفت داشته باشید با توجه به همین یک نکته  ، که ما در حضور احاطی امام زمان علیه السلام  و در معرض نگاه ایشان هستیم ، با تقید به احکام ، زندگی عادی و عرفی خودتان را داشته باشید.

و چنین است که زندگی با دین الهی ، البته با توجه به حضور احاطی و ولایی دیان دین که هم حقیقت دین است و هم امام و پیشوای آن  ، راه رهایی از هر چه ظلمت و ورود به نور و حتی نور الانوار است.

و این معنایی است که هر عاقل مکلف حتی بدون دانش ، قادر به فهم و عمل به آن بوده ، و در آن قادر به نیل به فراز بندگی و اوج سروری می باشد؛ 

و چنین است دلیل تعریف دین الهی به همگانی و سهله و سمحه بودن؛ در مقابل مکاتب بشری سخت تیره وهمی فلسفی ، و صعب تاریک خیالی عرفانی ،و حتی سلوک صناعی ساخته بعضی از دانایان دین با استفاده از مواد و مصالح دینی و اوراد و اذکار در آن . 

وجوب رعایت دین الهی ، و نتایج عال العال آن به دلیل الهی و رحمانی بودن آن است ،  وچنین است دلیل بطلان سلوک صناعی ، که بجز به دلیل مسیر سخت و طولانی کم حاصل آن که نوع زندگی افراد تاب تحمل انرا ندارد ،  اولا به دلیل آنست که آن از دستکاری انسانی  در دین الهی ساخته شده است ؛  کار دانایان دین است ، نه دیانان دین علیهم السلام.