مكارم اخلاق

 

همانا ما هركسى را كه عاقل، فرزانه(  فهیم) ، فقیه( عالم دقیق و عمیق)، پر حوصله( حلیم)، سازگار با مردمان( مدارا کننده)، بردبار (صبور) ، راست گو و با وفا باشد، دوست داریم.

 همانا خدای عز و جل پیغمبران را (با آراستن) به مكارم اخلاق ممتازشان ساخته،  پس كسى كه مكارم اخلاق دارد، خدای را بایستی بر آن سپاس (حمد) كند، و كسى كه (آن مکارم) در او نیست، بایستی به درگاه خدای عز و جل گریه و زاری (تضرع) كند، و آن ها را درخواست کند.

 گفتم: فدایت شوم، آنها (آن مكارم اخلاق) کدامند؟

فرمودند: ورع (پرهیز از گناهان)، قناعت ( به حد کفاف) ، صبر، شكر، حلم( پرحوصلکی)، حیا، سخاوت (گشاده دستی)، شجاعت، غیرت، نیكوكارى، راست گویى، و امانتداری؛
(کافی ۲ : ۵۶؛ وسائل الشیعه  ۱۵ : ۱۹۸).