روز بیست و هشتم قافله سالار شهیدان

 

می گویند : بیست و هشتم رجب قافله سالار شهیدان از مدینه براه افتاد ؛ یعنی: « هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله ».