فرازی از وصیت و سفارش امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان

 

فرازی از وصیت و سفارش امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان:

اتقوا الله و کونوا زینا و لاتکونوا شینا. 
جروا الینا کل موده، 
و ادفعوا عنا کل قبیح، 
فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهله و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذلک.

خدای را پاسداری کنید و زینت باشید، نه زشتی؛(پس: تقوای خدای: یعنی: خدا داری؛ یعنی: دوام توجه به خدای متعال ،انسان را به زیبایی ها آراسته ، و زشتی ها را از او می زداید)
هر دوستی ای را به سوی ما فرا آرید، 
و هر زشتی ای را از ما دور دارید، 
هر خوبی که در باره ما گفته شود ؛  پس ما بر آنیم و هر بدی ای که در باره ما گفته شود، پس ما نه آن چنانیم؛(چرا که : وجود مبارک آنان علیهم السلام اصل و بن مایه هر خیر و خوبی هستند ؛ لذا: عکس آنان ؛ دشمنان آنان ، بعکس آن).