به مناسبت ایام مسلمیه

 

به مناسبت ایام مسلمیه، بزرگی می فرمود که زيارت حضرت اباعبدالله از زبان حضرت مسلم قطعا قبول است، یعنی خواندن زيارت عاشورا به نیابت آن بزرگوار؛ لذا از زبان ايشان خطاب به سیدالشهدا بخوانيد.