نکته 59

 

با نکته 59 که عدد نام مبارک « مهدی» است ،سلسله نکته های قرآنی را به پایان می بریم ؛ ولی حکایت همچنان باقی است؛ با دعا و تمنای توفیق گفتن از نکته های علوی از درگاه حق تعالی، در ماه حج و غدیر؛ سایه تان مستدام، و عمرتان با برکت.