در زیارت از نزدیک

 

در زیارت از نزدیک، زائر با توجه به حضور در محضر زیارت شونده، او را زیارت می کند. 
در زیارت از دور، شما با توجه به حضور زیارت شونده در موطن نفس خود و باطن و درون خود؛ او را زیارت کنید. 

واگر قصد همجواری و مجالست مدام را با او دارید، بعد از زیارت، به آن شیوه که عرض شد، سعی در مراقبت و محافظت از وجود مبارک او در خود داشته باشید. و برای تسهیل در این امر، زیارت معظم له را در مقاطع زمانی معین، به همان نحو تکرار کنید.