مطلوب قلبی انسان

 

اگر خواسته باشید مطلوب قلبی انسان را در یک کلمه خلاصه کنید، آن «سکینه» است؛ آرامش؛ که همه در به در به دنبال این معنای گمشده می گردند.

و طبعا هر چیز را که با آن  تخالف و تضاد  دارد، نامطلوب است؛ چرا که باعث تخریب آن می شود؛ اگرچه همه در آن ها دست و پا می زنند؛ مانند: ناامنی؛ بیماری ؛ نداری؛ نگرانی؛ اندوه؛ دلهره؛ مشاجره؛ مجادله؛ عصبانیت؛ عیب بین بودن، که در حقیقت مدام در جنگ بودن با دیگران است.

«سکینه» برآیند عمل صالح است؛ اعمال معقول و مأثور که عامل آن بایستی واجد معرفت و محبت و اخلاص باشد.
واصل و اساس در این معنا و مقام، یافتن حضور نورانی امام علیه السلام در قلب است که ذکر الله می باشد: الا بذکر الله تطمئن القلوب. (رعد: 28)

در مقوله فرا روانشناسی راه کار هایی بر اساس آموزه های مکاتب شرقی ،برای دست یافتن مصنوعی  به آرامش ساخته و پرداخته اند؛ ولی مقایسه حاصل آن با أن چه به آن در فرهنگ الهی « سکینه» گفته می شود ، مقایسه بین آرامش حاکم  در یک زندان و آرامش حاکم در یک مسجد است.