ی کوی تو قبله ی مراد ادرکنی

 

ای کوی تو قبله ی مراد ادرکنی
ای داد رس روز معاد ادرکنی

ای گشته زفرط جود و احسان وعطا
مشهور و ملقب به جواد ادرکنی