اگر می دانستم

 

اگر می دانستم که اعمال کنونی من لباس باطن امروز و جامه ی ظاهر فردای من خواهد بود ،رفتار بد نمی‌داشتم.

اگر می دانستم که آن چه را میکنم ،خدای می‌بیند ،غلط میکردم که غلط بکنم !

اگر می دانستم و اگر می فهمیدم ،
احکام الهی و عقلی دین و زندگی را سرسری نمی گرفتم