زيارت رفتن آسان نيست

 

 وسخن پايانى آنكه: زيارت رفتن آسان نيست ولى بعد آن براى همه عمر زائر ماندن مشكل است،وهنر أنست كه چنين باشى؛ و بدان كه قاعده زائر بودن در همه عمر حتى بعد از يك زيارت، مداومت به قاعده همان يكبار زيارت است: سعى در دوام توجه به حضور وجود مبارك ولي الله عليه السلام وتوجه به ديده شدن ما توسط ايشان،ورعايت ادب محضر ايشان؛ يا علی.