كار خرابى ما در كم بودن خوبيها نيست

 

عزيزانم

كار خرابى ما در كم بودن خوبيها نيست، در زياد بودن خراب كارى هاست.
درد و نقص  ما در آدم بودن ،دوايش توبه و استغفار است، كه پرده اى از آن صداقت در "استغفر الله و اتوب اليه"، و از ايّام طلايى و نورانى آن، سه ماه رجب، شعبان و ماه مبارك رمضان مى باشد.
كثرت استغفار به زبان و به تعبير احاديث نورانى، تَر بودن لبها به استغفار،كه به ان توصيه فرموده اند، با حضور قلب وبا مشغله هاى معمول زندگى، به طور معمول قابل جمع نيست. راه برون رفت از اين مشكل و رسيدن به آن معنا، ايجاد احساس ندامت و طلب مغفرت و سعى در دوام اين حالت و غلبه آن بر ساير حالات است.