در مناسبت هاى مربوط به اهل بيت عليهم السّلام

 

عزيزانم

در مناسبت هاى مربوط به اهل بيت عليهم السّلام، اعمّ از غم يا فرح، كائنات نيز متأثّر از قلبِ مباركِ قلبِ خود آكنده از فرح و يا اندوه شده، و متذكَّر متعلَّق خود مى شود؛ اين مناسبت ها بهترين فرصت براى توجّه و تذكّر؛ لذا: معرفت آنان عليهم السّلام است.