روز اول عید

 

حال وهواى امروز (روز اول عید) به حال وهواى جمعه مى ماند،
بلكه درخشانتر با شادمانى متين و محترمانه، و بدون دلگيرى عصر آن.

سرورم
قلب مباركتان تا باد، غم نبيند و در بهجت و سرور باشد؛آمين.