نحس ترين روز صفر

 

فردا چهارشنبه آخر ماه صفر است،كه گفته اند نحس ترين روز صفرمى باشد.
انجام اعمالى دراین روز در برطرف شدن نحسى این روز وبقيه ايام سال مؤثر است. این اعمال از اين قرارند:

قرائت سوره های:
▪️والتین
▪️الم نشرح
▪️توحید
▪️نصر
▪️حمد
▪️قل اعوذ برب الفلق
▪️قل اعوذ برب الناس

هرکدام ۷ مرتبه

قرائت سوره مبارکه یس، یک مرتبه
بعد مقداری از مو کوتاه شده 
و صدقه قابل توجه هم داده شود.