با کاروان حسینی علیهم السلام22

 

در عالم «ولایت» هر «ولیّ» اگر زندگی کنی در تمام اجزا و پاره های آن عالم ، اولویّت با وجود و مالکیّت و سلطنت و حضور  آن «ولیّ» است؛ اگر «رحمان» ، «رحمان» و اگر «شیطان»، «شیطان» و اگر «من» ، «من» .