«در خانه اگر کس است؛ یک حرف بس است»

مردی به امام جواد علیه السلام عرض کرد: مرا سفارشی بفرمایید.
امام علیه السلام فرمودند: «می پذیری؟»
عرض کرد : آری.

 فرمودند:

«بر صبر تکیه کن،
و فقر را در بر گیر(یعنی: خود را قرین فقر بدان)،
و شهوات را رها کن،
و با هوای نفس مخالفت نما؛
و بدان که تو از دید خدای پنهان نیستی، پس بنگر و  هشدار که چگونه ای.»؛ ( تحف العقول : ۴۵۵ )

آیا ما هم می پذیریم ؟