آه دل

تنگی دل ، سینه ، زندگی ؛
یتیمی ، بی پناهی ، سرگردانی ؛
 نا آرامی ، نگرانی ، دربدری ، بی دست و پائی؛

چاره همه آنها امشب و فردا آسان است؛ فرار کردن ، و رستن  از زندان تنگ نفس خود است ؛

امشب و فردا ، عالم دانی را سیلان نور صاحب ما؛ صاحب الزمان علیه السلام  پر کرده  ؛ بیایید ما هم سرراه ان عزیز بایستیم ، و بگوئیم « یا عزیز الله» ؛ به امید آنکه آن « رحمت الله » ، ما را هم باخود از این زندان بدر برد ؛ آمین.