معرفت آموزی در محضر مبارک حضرت امام جعفر صادق علیه السلام (۱)

وصف آنان علیهم السلام، و تکلیف ما؛

از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند:
"إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجة ثم يغيب عنهم شيئاً من أمورهم".؛ (بصائر الدرجات:۱۲۳):

«حقیقت این است که خدای حکیم تر و گرامی تر و بلند مرتبه تر و بزرگتر و دادگرتر از آن است که کسی را حجت (راهنما و راهبر و دلیل و برهان و شاهد بر بندگانش) قرار دهد و سپس چیزی از آن ها را بر او پوشیده دارد».

حال، کو عاقل و اهل دلی که:
مراقب این مراقب باشد؛
از او حیا کرده، در خلوت و جلوت؛ و ظاهر و باطن در محضر او مودب باشد؛ که یکی از دو  حکم یافتن معنای «تقوا» (دوام یاد حق تعالی و داشتن او) که محور اصلی و منحصر بفرد تربیت و تعلیم در مکتب و مدرسه الهی است، همین است؛ مراقبت از مراقبت کننده. اصل اول در تربیت الهی که اساس نیل به مراتب عالیه، در طی کردن مراتب معرفت  تا قرار دراعلا درجه بی ته یقین است ،  این است.