حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، شاقولی برای سنجش میزان حسینی بودن ؛ و شیعه بودن

گاهی بعضی از دوستان که تذکر به سیره و سنت معصومین علیهم السلام داده می شوند، برای فرار از قبول و تن دادن به آن بهانه آورده و می گویند: «ما کجا وآنان!؟مگر نفرموده اند: لایقاس بنا أحد؛ کسی را نمی شود با ما مقایسه کرد» ؛ والبته راست می گویند، در حالیکه همه راست بیش از این است: نمی شود مثل آنان شد، ولی می شود ولیّ آنان شد؛ مرضی آنان شد؛ مثال آنان شد؛ نشان آنان  شد.

وحضرت عبدالعظیم علیه السلام نه فقط آنچنان است ، بلکه در این وادی، او میزان و شاقول نیز هست؛ یعنی: هر شیعه ای می تواند در مقایسه خود با او، خود را محک زند: «آیا اعتقادات من هم چون اوست؟» اعتقاداتی که مقبول و مرضی ساحت مقدسه امام علیه السلام است.

فرمودند: «هر کس ایشان را زیارت کند، گویا امام حسین علیه السلام را زیارت کرده»؛ ( ثواب الاعمال:۹۹). آیا ما در زیارت ایشان احساس زیارت امام حسین علیه السلام را داریم؟
اگر چنین احساسی داشتیم، به میزان شدت آن احساس، ما واجد معرفت امام حسین علیه السلام هستیم. ودر منطق الهی اهل بیت علیهم السلام، هر کسی بمیزان معرفت به امام حسین علیه السلام، اهل هدایت و نجات است.