جواب از سوال حسینی شدن و طور آن

در حسینی شدن، حضور مبارک امام حسین علیه السلام را در خودتان می یابید ؛ که مشحون از وجود مبارک ایشان هستید.

عمل به نیابت از طرف ایشان برای یافتن این معنا موثرترین راهه ؛
نیابت از ایشان در همه اعمال صالحه؛ اعم از اعمال عبادی و عادی ؛
و همینطور مداومت به خواندن سوره فجر در نمازهای واجب و مستحب.