نکته ای درباره شب های قدر

با توجه به این که:

 کسانی که شب قدر را شب بیداری و عمل به آداب و سنن آن شب داشته و روز بعد از آن توان مجدد عمل به آن اعمال و یا مشابه آن را ندارند، به نظر می رسد بهترین عمل، عمل به فرمایش امام صادق و امام جواد صلوات الله علیهما باشد:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

"القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن و حركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال."

رفتن به سوى خدا با دلها، رساننده تر است تا ره سپردن به سوى او با بدن، و حركتهاى دلها رساننده تر( به مقصود) از حركت با اعمال است. (مشکاه: ۲۵۷)

امام جواد علیه السلام فرمودند:

"القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب‏ الجوارح بالأعمال."

ره سپردن به سوى خداوند متعال با دلها، از به رنج افكندن اعضاى بدن با اعمال رساننده تراست. (کشف الغمه۲: ۳۶۸)

 حاضر داشتن قلب و توجه به حضور حقیقت بی نشان الهی که نشانه آن یافتن (وجدان) سکینه قلبی توام با رحمت و لطف است؛ که این معنا اعلا بهره از ضیافت الهی است:

زیارت الله اعلا و اشرف و اعظم پذیرایی الهی در ضیافت الله است.