بسوزد دل ها، و بمیرد جان ها بر چشم هائی که زخم شد؛ ولی چرا نشد؟!

فناداه علیه السلام فقال یا حسین ، یا أبا عبد الله ، ادن منی ؛ فدنا منه ، و قد قرحت أجفان عینیه من البکاء...

امیرالمومنین سلام الله علیه او را صدا زده و فرمود: ای حسین، ای اباعبدالله ، نزدیک من بیا.

حسین علیه السلام نزدیک او شد در حالی که پلک هایش از گریه زخم شده بود؛ (بحارالانوار۲۸:۴۲).

وکسی درجواب از سوال از ما چرا چنان نشد و نمی شود گفت :
دل مرده نمی سوزد ، و جان افسرده دردی ندارد ؛ حسی ندارد تا از غصه دق کند ؛ بمیرد.